Accreditatie & aanwijzing ADR Register door Justitie Nederland (Minister van Justitie - Raad voor Rechtspraak - Raad voor Rechtsbijstand)

ACCREDITATIE- EN AANWIJZING ADR REGISTER DOOR JUSTITIE NEDERLAND
ADR Register informeert u via deze pagina over de voortgang van het accreditatie- en aanwijzingstraject ('het erkenningstraject') bij Justitie Nederland (Minister van Justitie, Raad voor Rechtspraak, Raad voor Rechtsbijstand. Deze pagina is opgebouwd als openbare tijdslijn met onderliggende documenten. De tijdslijn is aflopend, dus van nieuw (boven) naar oud (onder). Indien een document niet openbaar is, wordt geciteerd uit het originele document, dat in bezit is van ADR Register.

ADR Register nodigt u uit om kennis te nemen van deze procedure. We zijn hiermee transparant over de feiten en onze inbreng/positie binnen deze procedure. Zo kent u de feiten en kunt u zich een mening vormen over het verloop van de procedure en de rol/opstelling van Justitie Nederland.

ADR Register streeft ernaar de accreditatie- en aanwijzing door Justitie Nederland zo snel en geruisloos als mogelijk tot stand te brengen. Als certificeringsinstantie is onze kerntaak het registreren en certificeren van professionele ADR practitioners. ADR Register is 100% onafhankelijk en een non-profit organisatie. Wij zijn geen beroepsvereniging. Wij zijn geen opleider. Wij zijn geen leden-organisatie. Wij zijn geen branche organisatie.


ADR Register is een kwaliteitsregister, een certificeringsinstantie. Wij certificeren op basis van internationaal erkende en geaccepteerde ISO normen. Als ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsregister wordt ADR Register jaarlijks geaudit door LLoyds Register.

En u? We zijn nieuwsgierig naar uw zienswijze. Laat het ons weten. Wilt u meer informatie of persoonlijk contact over dit dossier? Neem contact met ons op en we staan u graag te woord!

(laatste update: 4 augustus 2021)
.
15.10.2021

Bericht van het Ministerie m.b.t. de opvolging van de brief d.d. 25.06.2021 en benoeming streefdatum 01.07.2022

.
04.08.2021Ontwerp geneutraliseerde Inschrijfvoorwaarden Mediators en Aanwijzingsbesluit

In zijn brief van 17 februari 2012 (!) heeft de Minister van Justitie aangegeven dat de Raad voor Rechtsbijstand de Inschrijfvoorwaarden neutraliseert zodat andere organisaties, zoals ADR Register, dan MFN ook kunnen opgenomen. Negen jaar (2012-2021) later is hieraan geen invulling gegeven, noch door de Minister noch door de Raad voor de Rechtsbijstand, waardoor andere organisaties, zoals ADR Register, niet in de Inschrijfvoorwaarden kunnen worden opgenomen. In aansluiting op de brief van de Minister aan de 2e Kamer van 25 juni 2021 (zie post 25.06.2021 hieronder) en met het doel de impasse te doorbreken heeft ADR Register zelf de geneutraliseerde Inschrijfvoorwaarden en het bijbehorende aanwijzingsbesluit opgesteld en per 4 augustus 2021 aangeboden aan de Minister en de Raad.

Klik hier voor de brief van de minister van 17 februari 2012

Klik hier voor de ontwerp geneutraliseerde inschrijfvoorwaarden mediators

Klik hier voor het ontwerp aanwijzingsbesluit

Klik hier voor het overzicht van aanpassingen van de huidige inschrijfvoorwaarden in vergelijking met de geneutraliseerde ontwerp versie

.
25.06.2021Geen mediationwet
Per brief d.d. 25 juni 2021 heeft de Minister van Justitie de 2e Kamer geïnformeerd het concept wetsvoorstel mediation niet in consultatie te brengen. Als reden benoemt de Minister dat geen draagvlak is vastgesteld. Daarmee eindigt (vooralsnog) het wetgevingstraject geïnitieerd door het Ministerie.

Beëindiging MFN monopolie
In dezelfde brief stelt de Minister verder dat de huidige Inschrijfvoorwaarden Mediators, zoals jaarlijks door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen, tot nu expliciet aan Mediators Federatie Nederland (MFN) zijn gekoppeld en dat met de Raad voor Rechtsbijstand wordt overlegd hoe niet-MFN geregistreerde mediators bij de Raad kunnen worden ingeschreven. Het recht op inschrijving bij de Raad van niet-MFN geregistreerde mediators past volgens de Minister volledig binnen de beoogde stelselwijziging. Deze aankondiging brengt het einde van het MFN monopolie op de inschrijving van mediators bij de Raad dichterbij.
Klik hier voor onze nieuwsbrief van 26 juni 2021 over deze brief

Klik hier om de brief van de minister van 25 juni 2021 te lezen

.
25.11.2019Algemeen

Ondanks de inzet van velen en de met de Raad voor Rechtsbijstand in 2018 gemaakte afspraken over de ‘erkenning’ per 1 januari 2019 (!!), moet worden vastgesteld dat justitie niet ‘levert’, zonder dat hiervoor rechtvaardiging bestaat. Na ruim zeven jaar (!!) overleg is het tijd om de spiraal te doorbreken en te komen tot een gelijk speelveld voor mediators in Nederland, waarbij het MFN monopolie wordt doorbroken, zodat de open en vrije mediatorskeuze voor opdrachtgevers mogelijk wordt, en ADR full certified mediators toegang krijgen tot de gefinancierde rechtsbijstand en doorverwijsvoorziening.

Opstarten aanmeldingen vanaf 1 januari 2020

ADR Register merkt zich per 1 januari 2020 aan als ‘erkend’ en zal vanaf 1 januari 2020 iedere full certified mediator, die daarom verzoekt en die de aanvullende kwalificatie doorloopt, aanmelden bij de Raad voor de Rechtsbijstand. In December 2019 wordt de aanmeldingsprocedure gepubliceerd op onze website. Bij afwijzing van een aanmelding zal ADR Register namens de certificaathouder de Raad verzoeken om een voor beroep vatbare beslissing en deze procedure namens of samen met de certificaathouder voeren.

Ondersteunende maatregelen

Deze maatregelen worden ondersteunend toegepast:

  • Aangifte en melding bij de ACM (Autoriteit Consument Markt) tegen kartelvorming door Justitie (Ministerie van Justitie, Raad voor Rechtspraak, Raad voor Rechtsbijstand) en Mediators Federatie Nederland (MFN);
  • Verzoek om tussenkomst en bemiddeling door de Nationale Ombudsman met als doel het onbehoorlijk bestuur van en het vertragen door Justitie te doorbreken;
  • ‘Factfinding’ op basis van een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) m.b.t. de ‘erkenningsprocedure(s)’ door Justitie van mediators- en mediationorganisaties, en in het bijzonder de relatie(s), samenwerking en afspraken tussen justitie en MFN, zowel over de MFN ‘erkenning’ als andere ‘erkenningen’, zoals ondermeer van ADR Register.

Persbericht

KLIK HIER voor ons persbericht.

12.02.2019Motie CDA 2e kamerlid Chris van Dam aangenomen: "goede verhouding tussen minister en speelveld noodzakelijk"
De motie ingediend onder leiding van CDA 2e kamerlid Chris van Dam verlangt van de minister van rechtsbescherming Sander Dekker een goede verstandhouding met het 'speelveld', en dus ook ADR Register. Binnen de erkenningsprocedure staat de relatie ADR Register / ministerie van justitie onder druk; deze motie is dan ook een goede steun in de rug. De motie is ingediend in het kader van de contourennota gefinancierde rechtsbijstand (rechtsbestelwijziging).
Volg de link voor alle uitslagen en moties m.b.t. genoemde contourennota: https://www.tweedekamer.nl/kam...
.
08.01.2019Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 8 januari 2019
In de brief brengt ADR Register haar ongenoegen m.b.t. de erkenningsprocedure onder de aandacht van de minister. De brief gaat specifiek in op het schenden door het ministerie van justitie van de erkenningsafspraken tussen ADR Register en raad voor rechtsbijstand en de op basis hiervan ontstane vertraging t.o.v. de afgesproken erkenningsdatum van 1 januari 2019. De 'interventie' van het ministerie is niet onderbouwd, onbegrijpelijk en onfatsoenlijk. ADR Register verzoekt de minister in te grijpen en op de meest korte termijn alsnog tot goedkeuring van de aangepaste inschrijfvoorwaarden over te gaan, zodat de erkenning van ADR Register een feit wordt.
Klik hierom de hele brief te lezen.
.
07.01.2019Telefonisch overleg raad voor rechtsbijstand en ADR Register d.d. 7 januari 2019
Tijdens telefonisch overleg wordt duidelijk dat nog steeds geen duidelijkheid bestaat m.b.t. het afwijkingsbesluit van het ministerie. Inmiddels zijn 2 volle maanden verstreken en is de overeengekomen erkenningsdatum van 1 januari 2019 niet gehaald.
.
05.12.2018Overleg raad voor rechtsbijstand en ADR Register d.d. 5 december 2018
Tijdens het overleg wordt duidelijk dat het ministerie nog geen nadere reactie heeft geleverd m.b.t. haar afwijkingsbesluit. Zowel ADR Register als raad voor rechtsbijstand tasten in het duister hoe nu verder met de erkenningsprocedure. Beide organisaties vinden de ontstane situatie vervelend en pijnlijk.
.
09.11.2018Bericht raad voor rechtsbijstand aan ADR Register d.d. 9 november 2018
In het bericht wordt ADR Register door de raad geïnformeerd dat het ministerie afwijkt van de procedure en een aanvullend onderzoek door een onafhankelijke materie deskundige verlangt.
Klik hier om dit bericht te lezen.
.
12.10.2018Bericht raad voor rechtsbijstand aan ADR Register d.d. 12 oktober 2018
In het bericht bevestigt de raad aan ADR Register dat het verzoek tot goedkeuring van de gewijzigde Inschrijfvoorwaarden 2019 inclusief de erkenning van ADR Register aan de minister zal worden voorgelegd. Verder regelt het bericht dat ADR Register nog een aantal wijzigingen aanbrengt in de vigerende documenten. Het betreft het schrappen van de remote-desktop-audit voor courtmediators (wordt: controle op fysieke locatie) en de bevoegdheid t.a.v. het eindbesluit ‘hercertificeringsaudit courtmediators’ (wordt: commissie kwaliteit courtmediators). De wijzigingen waren vooraf al akkoord verklaard en toegezegd door ADR Register. Het bericht is niet openbaar.
.
19.04.2018Berichtgeving ADR Register aan haar certificaathouders en relaties d.d. 19 april 2018
Op 19 april 2018 informeert ADR Register haar certificaathouders en relaties m.b.t. het akkoord met de raad voor rechtsbijstand. Het emailbericht is afgestemd met de raad voor rechtsbijstand.
Klik hier om het bericht en de afstemming te lezen.
.
12.04.2018Voorgenomen besluit tot erkenning van ADR Register tegen streefdatum 1 januari 2019, bericht raad voor rechtsbijstand d.d. 12 april 2018
Op 12 april 2018 informeert de raad voor rechtsbijstand de volgende organisaties m.b.t. haar voorgenomen besluit tot erkenning van ADR Register per 1 januari 2019, de gestelde voorwaarden en de akkoord verklaring ADR Register: ministerie van justitie, raad voor rechtspraak, mfn. skm, adr register.
Klik hier om het bericht te lezen.
.
06.02.2018Bezwaar MFN/SKM tegen erkenning ADR Register, d.d. 6 februari 2018
MFN/SKM maken bezwaar bij de raad voor rechtsbijstand tegen de erkenning van ADR Register. In 1e aanleg weigeren MFN/SKM het bezwaar te delen met ADR Register. Er is een interventie van de raad voor rechtsbijstand nodig om MFN/SKM te 'bewegen' het ingediende bezwaar met ADR Register te delen.
Klik hier voor het bezwaar, visie ADR Register en het 'touwtrekken' om inzage in het bezwaar.
.
23.01.2018Ronde tafel bijeenkomst d.d. 23 januari 2018
Aanwezig: ministerie van justitie, raad voor rechtspraak, raad voor rechtsbijstand, vereniging opleiders in mediation (VOIM), MFN, SKM, ADR Register.
De ronde tafel bijeenkomst heeft het karakter van een besloten consultatie t.b.v. het erkenningsverzoek van ADR Register. ADR Register presenteert haar organisatie en werkwijze. Alle aanwezigen worden formeel uitgenodigd de zienswijze m.b.t. de erkenning van ADR Register kenbaar te maken. Alle aanwezigen m.u.v. VOIM maken hiervan gebruik en dienen een zienswijze in.
.
oktober 2017ADR Register en raad voor rechtsbijstand spreken af gezamenlijk te inventariseren welke stappen gezet moeten worden om tot de erkenning te komen. Partijen benoemen dat uiterlijk per 1 april 2018 de uitkomsten van de inventarisatie bekend dienen te zijn. Onderdeel van de afspraken is dat ADR Register zich bij een ronde tafel bijeenkomst presenteert aan de 'stakeholders'. Op verzoek van de raad van rechtsbijstand gaat ADR Register akkoord met de aanwezigheid van MFN bij de ronde tafel bijeenkomst.
.
28.09.2017Bericht van MFN aan ADR Register d.d. 28 september 2018
Op basis van een 'instroomregeling' stellen MFN/SKM voor 1-malig een deel van de ADR full certified mediators over te nemen. Op basis van een telefonische toelichting blijkt dat MFN/SKM op basis van het voorstel hopen dat ADR Register hiermee instemt, haar erkenningsverzoek intrekt en zich voortaan beperkt tot het registreren/certificeren tegen het associate level. ADR Register wijst via een uitgebreide afwijzingsnotitie het voorstel af. De notitie bevat een concreet voorstel m.b.t. 'hoe nu verder?' MFN/SKM hebben op de notitie niet gereageerd.
Klik hier voor de notitie inclusief de integrale weergave van het MFN/SKM voorstel (de 'instroomregeling').
.
04.09.2017Brief ADR Register aan raad voor rechtsbijstand d.d. 4 september 2017
In de brief bevestigt ADR Register dat het overleg met MFN definitief is mislukt.
De brief bevat een aanvulling op het lopende erkenningsverzoek.
In aanvulling wordt o.a. verzocht MFN/SKM buiten de erkenningsprocedure te houden.
De brief en bijlagen zijn niet openbaar.
.
18.08.2017Notitie van ADR Register aan MFN d.d. 18 augustus 2017
Bij het wederom uitblijven van een reactie van MFN, nu n.a.v. het bericht van de raad voor rechtsbijstand aan MFN d.d. 21.07.2017, geeft ADR Register aan te kiezen voor een zelfstandige erkenning door de raad en vanuit deze t.z.t. verkregen erkenning de gesprekken te willen voortzetten. Via een notitie aan MFN wordt gemotiveerd en toegelicht. De notitie is op verzoek van MFN niet openbaar.
Klik hier om het MFN verzoek tot geheimhouding / niet openbaar maken te lezen.
.
21.07.2017Bericht raad voor rechtsbijstand aan MFN d.d. 21 juli 2017
De raad voor rechtsbijstand is niet positief over de uitkomst van het '20 juni 2017' overleg en doet een laatste beroep op MFN.
Klik hier om de 'dringende oproep' van de raad aan mfn te lezen.
.
20.06.2017"een laatste poging: het Nieuwegein overleg"
N.a.v. de brief d.d. 22 mei 2017 geeft de raad voor rechtsbijstand het signaal aan ADR Register en MFN/SKM dat zij de uitkomsten van de gesprekken betreurt en verzoekt partijen het nog 1x te proberen.

Op 20 juni 2017 komen ADR Register en MFN bijeen onder leiding van twee mediators.
Voorzitter MFN en directeur MFN geven aan geen mandaat te krijgen binnen besturen MFN/SKM voor samenwerking. Geconcludeerd wordt dat het wellicht helpt als de raad voor rechtsbijstand nog een signaal afgeeft. De bijeenkomst levert geen concreet resultaat op.
.
22.05.2017Brief ADR Register aan raad voor rechtsbijstand d.d. 22 mei 2017
In de brief heractiveert ADR Register haar erkenningsaanvraag.
De brief bevat een uitgebreid aanvullend verzoekschrift.
De brief en bijlagen zijn niet openbaar.
.
2015 / 2017"Gesprekken ADR Register / MFN"
In de periode 2015 - 2017 vinden diverse gesprekken plaats tussen ADR Register en MFN. Aan deze gesprekken heeft MFN de voorwaarde gekoppeld dat ADR Register de lopende erkenningsprocedure stil legt; ADR Register heeft hiermee ingestemd.

In maart 2017 concluderen ADR Register en MFN dat de gesprekken geen concreet resultaat hebben opgeleverd en e.e.a op korte termijn ook niet valt te verwachten. In overleg wordt vastgesteld dat ADR Register de erkenningsprocedure bij de raad voor rechtsbijstand zal heractiveren.
.
2014 / 2015"Verzoek vanuit justitie en raad om samenwerking met MFN/SKM te onderzoeken"
ADR Register heeft geen vertrouwen in de ontwikkelingen m.b.t. de ontwerp mediation wet. ADR Register schat in dat de wet op de lange baan geschoven zal worden of niet tot stand komt. A.g.v. hiervan onderzoekt ADR Register de mogelijkheden om de erkenningsprocedure nieuw leven in te blazen. Immers, zonder wet, is de ambitie de ADR full certified mediators te kunnen laten aansluiten/inschrijven bij de raad voor rechtsbijstand.

Uit de informele contacten met het ministerie van justitie en de raad voor rechtsbijstand wordt duidelijk dat beiden een zelfstandige erkenning van ADR Register feitelijk ongewenst achten. Beiden doen een beroep op ADR Register om te onderzoeken welke samenwerking mogelijk is met MFN/SKM en of op basis van zo'n samenwerking de zelfstandige erkenning van ADR Register achterwege kan blijven.

ADR Register neemt het standpunt in dat het verkrijgen van de zelfstandige erkenning geen doel op zich is. ADR Register geeft beiden aan een samenwerking met MFN/SKM te zullen onderzoeken.
.
2012"Nog geen bewezen track- en performance record"
Uit de informele contacten met het ministerie van justitie en de raad voor rechtsbijstand blijkt dat beide organisaties het lastig vinden dat ADR Register recent operationeel geworden is (01-09-2011) en nog geen bewezen 'track- en performance record' heeft. Ook wordt duidelijk dat het ontbreken ervan een onderdeel gaat worden van de erkenningsprocedure.

Tegelijk spelen ontwikkelingen m.b.t. de ontwerp mediation wet. Het lijkt erop dat via de wet een wettelijke register van beëdigde mediators tot stand gaat komen. Als zo'n register tot stand komt, zal de erkenning door de raad voor rechtsbijstand naar verwachting komen te vervallen.

Alles overziende besluit ADR Register eerst te werken aan de gewenste 'track- en performance record' en de ontwikkelingen m.b.t. de ontwerp mediation wet af te wachten.
.
17.07.2012Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 17 juli 2012
Standpunt ADR Register m.b.t. een mogelijk wettelijk register voor Nederlandse mediators, inclusief aanmaning om spoed te maken m.b.t. de lopende erkenningsaanvraag.
Klik hier om de hele brief te lezen.
.
27.02.2012Brief raad voor rechtsbijstand aan ADR Register, kenmerk HSO 12.06, d.d. 27 februari 2012
Deze brief is het vervolg op de brief van de minister d.d. 17 februari 2012, kenmerk 5724979112. In haar brief geeft de raad aan dat geen specifieke procedure en criteria bestaan. In deze brief formuleert de raad enkele uitgangspunten t.a.v. het erkenningsonderzoek.
Klik hier om de hele brief te lezen.
.
17.02.2012

Brief minister van justitie aan ADR Register, kenmerk 5724979112, d.d. 17 februari 2012

In deze brief heeft de Minister aangegeven dat de Raad is belast met de uitvoering van het erkenningsonderzoek naar ADR Register, dat andere organisaties/registers naast MFN (toen: NMI) worden toegelaten indien zij voldoen aan de vereisten zoals gesteld door de Raad en dat tussentijdse aanpassing van de Inschrijfvoorwaarden mogelijk is. Verder schrijft de minister in deze brief: "De Raad voor Rechtsbijstand zal de inschrijfvoorwaarden nu echter zodanig herzien dat zij geobjectiveerd worden en er niet meer wordt gerefereerd aan de eisen van de NMI (nu: MFN). De nieuwe eisen voor inschrijving zullen ook worden gesteld aan de mediators uit uw register."

Klik hier om de hele brief te lezen.

.
01.02.2012Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 1 februari 2012
ADR Register maant de minister nu eindelijk te komen met een toetsingskader en tijdpad.
Klik hier om de hele brief te lezen.
.
03.01.2012Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 3 januari 2012
In de brief wordt vastgelegd dat de Raad voor de Rechtspraak heeft aangegeven in de erkenningsprocedure geen rol te hebben en ook niet te nemen.
Klik hier om de hele brief te lezen.
.
09.12.2011Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 9 december 2011
In de brief houdt ADR Register de minister eindverantwoordelijk voor de erkenningsprocedure.
Ook merkt ADR Register de erkenningsprocedure aan als openbaar.
Klik hier
om de hele brief te lezen.
.
28.11.2011Brief minister van justitie aan ADR Register, kenmerk 5718227, d.d. 28 november 2011
In deze brief geeft de minister o.a. aan dat voor de erkenningsaanvraag geen regeling bestaat en verwijst door naar de raad voor rechtsbijstand.
Klik hier
om de hele brief te lezen.
.
18.10.2011Brief ADR Register aan minister van justitie, d.d. 18 oktober 2011
Deze brief bevat procedurele vragen en is de vooraankondiging van de erkenningsaanvraag.
Klik hier om de hele brief te lezen.