ACM - Ombudsman - WOB procedure

PERSBERICHT (25.11.2019)

Aangifte tegen Justitie en Mediators Federatie Nederland i.v.m. kartelvorming.

Minister Sander Dekker informeert Kamer onvolledig en onjuist.

Nederlandse mediators hebben recht op een transparante en vrije markt.

ADR Register doet aangifte bij de Autoriteit Consument Markt (ACM) tegen Justitie en Mediators Federatie Nederland (MFN) in verband met kartelvorming.

ADR Register is van mening dat Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming de Kamer onvolledig en onjuist informeert m.b.t. de positie/rol van mediation in het rechtsbestel.

ADR Register zal de Nationale Ombudsman verzoeken om tussenkomst en bemiddeling met als inzet een einde te maken aan het onbehoorlijk bestuur door Justitie in het erkenningsdossier van ADR Register.

ADR Register start een WOB-procedure t.b.v. het noodzakelijke factchecken.

(Opmerking: met Justitie wordt bedoeld het Ministerie van Justitie, de Raad voor Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand).

Schimmig

Justitie en MFN onderhouden een schimmige erkenningsrelatie.

Volstrekt onduidelijk was, is en blijft:

  • wie de erkenning heeft afgegeven en wanneer,
  • hoe de erkenning tot stand is gekomen,
  • welke erkenningsprocedure is gevolgd,
  • welke erkenningscriteria zijn toegepast,
  • hoe de erkenning wordt onderhouden,
  • wie toezicht op de erkenning houdt en hoe,
  • en bovenal: hoe andere organsiaties dan MFN kunnen worden erkend.

Erkenning aanvragen bij Justitie: geen procedure, geen criteria, geen bereidheid

ADR Register heeft in 2011 een erkenningsverzoek ingediend. Na meer dan zeven jaren van overleg en gedoe trekt ADR Register de conclusie dat Justitie niet bereid is een andere organisatie dan MFN te erkennen. Er is geen procedure, er zijn geen criteria. De afspraken m.b.t. de erkenning van ADR Register per 1 januari 2019 worden door Justitie niet nagekomen.

“Het is een traject waarbij Justitie bij herhaling tussentijds de spelregels wijzigt en geen boodschap heeft aan fair-play. De bal wordt door Justitie zodanig wijze intern rondgespeeld dat het eindsignaal nooit zal klinken, zodat VAR-tussenkomst noodzakelijk is.”

ADR Register

ADR Register is een 100% onafhankelijke ‘certification body’ en is geen branche-, beroeps- of sectorale organisatie. Ook is ADR Register geen opleider. Als ‘certification body’ is de kerntaak van ADR Register het onafhankelijk registreren en certificeren van ADR professionals en hun bedrijven, alsmede het toetsen (auditten) van de certificaathouders (de practitioners) t.a.v. de door hen gehanteerde uitvoeringsprocessen en procedures.

ADR Register heeft in het Nederlandstalig gebied ruim 1.000 certificaathouders, certificeert mediators op basis van de internationale ISO normen en de beroepsvereisten zoals vastgesteld door International Mediation Instituut (IMI). ADR Register is hiertoe door IMI geaccrediteerd. IMI is in een groot aantal landen actief en zet de wereldstandaard voor mediation en mediators.

ADR Register faciliteert professionele zelfregulering voor en door de sector. Immers, de beroepsgroep verenigt in International Mediation Institute (IMI) stelt de competentie-criteria vast en ADR Register borgt de onafhankelijke toetsing. Hiermee levert ADR Register wat in 2002 door de Nederlandse Overheid werd beoogd met de ‘operatie Marktwerking Deregulering Wetsgevingskwaliteit (MDW)’, waarbij de Titelbescherming en Beëdiging uit het Wetboek van Koophandel werden geschrapt en de getroffen sectoren werden opgeroepen tot zelfregulering.

Mediators Federatie Nederland (MFN)

MFN is een private organisatie en heeft het monopolie op de toegang van mediators tot Justitie. Niet-MFN mediators hebben geen toegang tot Justitie. Geen toegang tot Justitie is vooral schadelijk voor de echtscheidingsmediators (family mediators), die vaak een partij begeleiden die recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Het MFN monopolie is uitsluitend gebaseerd op de erkenning door Justitie en blijft naar verwachting in stand zolang Justitie erin slaagt andere organisaties dan MFN buiten de deur te houden.

MFN gedraagt zich als klassieke monopolist. Met ‘rugdekking’ vanuit Justitie ontloopt MFN contact en overleg met ‘certification bodies’ zoals ADR Register.

De monopolist MFN gunt andere bevriende ‘belanghebbenden’ exclusieve rechten.

Zo zijn er exclusieve rechten voor 1 examenorganisatie en kunnen andere examenorganisaties niet door MFN worden erkend.

Zo wordt mediators-in-opleiding een theorie-tunnelvisie aangeboden via het ‘Mediation Handboek’; theorie differiëntatie via andere boeken en bronnen inclusief bijbehorende examinering wordt door MFN uitgesloten.

Het Kartel

Het Kartel ontleent haar ‘effectiviteit’ aan de ‘erkenning’ en ‘goede onderlinge samenwerking’.

ADR Register wordt de toegang onthouden tot het bestuurlijke overleg binnen de expert groep mediation, regie-groep herziening gefinancierde rechtsbijstand, mediation in strafzaken, etc. De legitimatie: alleen toegang voor ‘door Justitie erkende’ organisaties.

Minister Sander Dekker informeert de kamer m.b.t. de positie van mediation in het rechtsbestel ondermeer op basis van de informatie afkomstig van deze hiervoor genoemde overlegstructuren. De informatie wordt voorzien van ‘belanghebbende toevoegingen’ zoals ‘de sector is geconsulteerd’, ‘MFN is representatief voor de sector’.

Slechts 1 conclusie is mogelijk: Minister Sander Dekker informeert de Kamer onvolledig en/of onjuist. Immers, op basis van het niet hebben van de ‘Justitie erkenning’ worden andere organisaties, zoals ADR Register, bewust en opzettelijk buiten spel gehouden, waardoor afwijkende en niet-welgevallige informatie door de Minister buiten het zicht van de Kamer wordt gehouden.

Uitsluitend MFN mediators hebben toegang tot het door Justitie gesubsidieerde project mediation in strafzaken. De landelijk coordinator van het project is naast rechter en beleidsmedewerker bij de Raad voor Rechtspraak ook de echtgenote van de MFN-voorzitter en lid namens de Raad voor Rechtspraak van de ‘Ronde Tafel Groep’ die wordt geconsulteerd t.b.v. de ‘erkenning’ van ADR Register. Detail: MFN is ook lid van deze Ronde Tafel Groep. Betrokkene is openlijk geen voorstander van de erkenning door Justitie van ADR Register. Ook hier slechts 1 conclusie mogelijk: er is minimaal de schijn van belangenverstrengeling. Voor ADR Register ondermeer reden ervoor te pleiten dat de subsidie aan het project wordt gekoppeld aan de vrije toegang voor gekwalificeerde mediators en dus de opheffing van de MFN-exclusiviteit binnen het project.

Uiteraard onderstrepen MFN en Justitie frequent de erkenning en de onderlinge verhoudingen. De Raad voor Rechtsbijstand kent geen terughoudendheid en plaatst een uitgebreide MFN-promo in haar jaarverslag 2018 en 'verklaart' in de meest recente MFN-folder dat MFN voldoet aan de kwaliteitseisen van de Raad. Welke eisen dat dan zijn blijft uiteraard onduidelijk. In deze MFN-folder sluit ook de Raad voor Rechtspraak ronkend aan om namens de expert groep mediation, waar ADR Register als niet-door-Justitie-erkende organisatie niet welkom is, de samenwerking te onderstrepen.

ADR Register mediators die eerder via MFN wel toegang hadden (of hadden kunnen hebben) tot Justitie en nu hun MFN registratie hebben opgezegd, worden door Justitie de deur gewezen. Zelfde mediators, andere organisatie, geen toegang. Bijzonder toch?

Geen wettelijke basis

Mediation heeft in Nederland geen wettelijke grondslag. De erkenning van MFN en het hierop gebaseerde monopolie heeft geen wettelijke grondslag. De verplichte winkelnering voor mediators om via MFN toegang te krijgen tot Justitie kent geen wettelijke basis. De erkenning van MFN kent geen wettelijke basis. MFN, als private organisatie, heeft geen publiekrechtelijke status. De door Justitie uitgeven erkenning voldoet in geen enkel opzicht aan de gangbare uitgangspunten en vereisten t.a.v. kwaliteitssystemen.

Toegang

Alles overziende concludeert ADR Register dat

  • de ‘Justitie erkenning’ feitelijk niet bestaat
  • de ‘MFN erkenning’ in de praktijk niet meer is dan een schijnconstructie in de vorm van een kartel-afspraak tussen tussen MFN en Justitie, die strijdig is met de uitgangspunten en regelgeving op het gebied van mededinging
  • de verplichting tot MFN aansluiting i.c. de uitsluiting van niet-MFN aangesloten mediators zoals bepaald in de Inschrijfvoorwaarden Mediators, vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand na goedkeuring van de Minister, niet valt te rechtvaardigen en strijdig is met de uitgangspunten en regelgeving m.b.t. mededinging

ADR Register heeft in achterliggende jaren aantoonbaar aan alle ‘eisen’ van Justitie voldaan. Verder uitstel kan dan ook niet aan de orde zijn, zodat ADR Register ervoor kiest nadere stappen te zetten.

ADR Register merkt zich per 1 januari 2020 aan als ‘erkend’ en zal vanaf 1 januari 2020 iedere full certified mediator, die daarom verzoekt en die de aanvullende kwalificatie doorloopt, aanmelden bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Bij afwijzing van een aanmelding zal ADR Register namens de certificaathouder de Raad verzoeken om een voor beroep vatbare beslissing en deze procedure namens of samen met de certificaathouder voeren.

Hoe kan het anders?

Mediators en de mediation sector worden gegijzeld door het MFN-monopolie en het Justitie/MFN-kartel. Het kan ook anders. ADR Register heeft een heldere visie op de herstructuring van de sector. Kern elementen zijn het herstellen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en het bieden van een representatieve plaats binnen het kwaliteitsstelsel aan de opdrachtgevers/cliënten van mediators. Daarnaast is belangrijk dat mediators als groep op een doelmatige, slagvaardige wijze worden vertegenwoordigd. Hier ligt een belangrijke taak voor de Nederlandse Mediators Vereniging.

KLIK HIER voor onze gehele visie.

Meer weten?

Mail naar info@adr-register.com of bel met ADR Register via 088-0038777.

(Aanvulling 26.11.2019: Tegelijk met het publiceren van dit persbericht is bekend geworden dat de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV) per 1 januari 2020 de MFN verlaat. Hiermee verliest MFN haar grootste federatie partner. NMV is de enige brede beroepsorganisatie in Nederland, zodat MFN vanaf 01.01.2020 geen federatiepartner meer heeft die alle mediators vertegenwoordigt. Deze ontwikkeling onderstreept des te meer dat het MFN-monopolie en het MFN/Justitie-kartel dienen te worden opgeheven. Meer informatie via deze link: https://mediatorsvereniging.nl/nmv-volgt-eigen-koers/ ).