Resultaten vragenlijst ontwerp mediationwet

PERSBERICHT GLOBAL NETWORK GROUP | ADR REGISTER
18 SEPTEMBER 2016
RESULTATEN N.A.V. VRAGENLIJST ONTWERP MEDIATIONWET NEDERLAND
Inleiding
De minister van justitie, Ard van der Steur, heeft op 13 juli 2016 de ontwerp mediationwet vrij gegeven voor een openbare consultatie die eindigt op 30 september 2016.
Global Network Group | ADR Register wil de minister van justitie gemotiveerd en onderbouwd nader adviseren.
Hiertoe heeft ADR Register op 28 augustus 2016 een openbare vragenlijst gepubliceerd tegen de sluitingsdatum 12 september 2016. De vragenlijst is per email aangeboden aan alle bij ADR Register geregistreerde (oud) practitioners en gepubliceerd met een directe toegangslink op FaceBook, LinkedIn en Twitter.
ADR Register telde per peildatum 1 september 2016 in totaal 618 actieve Nederlandse of in Nederland gevestigde practitioners. In totaal zijn 381 ingevulde vragenlijsten ontvangen.
Samenvatting
 • 60,84% beoordeelt de wet als slecht tot matig
 • 75,40% is van mening dat het geen overheidstaak is om als overheid zelf het register te voeren
 • Een meerderheid wenst een samenwerking tussen ADR Register / MFN waarbij beiden, naast de eigen registers, gezamenlijk de wettelijke uitvoeringsorganisatie vormen. De optie scoort 50,42% als 1e keuze en 38,66% als 2e keuze.
 • Indien ADR Register en MFN niet tot een dergelijke samenwerking kunnen of willen komen, dient de wettelijke uitvoeringsorganisatie OF bij ADR Register OF bij MFN te komen, naast de eigen registers van beide organisaties. Deze optie scoort 27,83% als 1e keuze en 40,87% als 2e keuze.
 • Er is geen draagvlak voor de uitvoering van de wet door de overheid zelf waarbij de bestaande partijen ADR Register en MFN zijn uitgesloten voor de uitvoeringsorganisatie. Uitvoering door de overheid zelf scoort 16,81% als 1e keuze en 6,19% als 2e keuze.
 • Er bestaat nauwelijks bereidheid tot het betalen van 1-malige kosten (aanmeldingskosten) voor het wettelijke register. Niet bereid tot het betalen van 1-malige kosten is 10,24% terwijl 45,67% bereid is tot 100 euro 1-malige kosten te accepteren.
 • Ook bestaat nauwelijks bereidheid tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage voor het wettelijke register. Niet bereid tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage is 14,40% terwijl 46,40% bereid is tot 100 euro als jaarlijkse bijdrage te accepteren.
 • Binnen het huidige marktaanbod van opdrachten bestaat geen draagvlak voor het sterk verhogen van de onderhoudseisen voor mediators. Als haalbare en aanvaardbare onderhoudseis 'jaarlijkse uitgevoerde mediations' scoren 'minder dan 10 mediations per jaar' met 43,31% en 'tussen 10 en 20 mediations per jaar' met 39,37%.
 • Mediators verwachten niet de invoering van de mediationwet leidt tot meer werk en een grotere opdrachtenmarkt. 62,99% verwacht dat de wet geen effect heeft terwijl 9,45% zelfs verwacht dat de wet tot minder werk leidt tegen 14.17% die juist meer werk verwacht.
 • De huidige opdrachtenmarkt voor mediators is klein. 34,92% doet minder dan 5 mediations per jaar, 22.22% tussen de 6 & 10 mediations per jaar, 8,73% tussen de 11 en 15 mediation per jaar, 3,97% tussen de 16 en 20 mediations per jaar, tegen 3,17% meer dan 50 mediations per jaar.
 • De invoering van de wet is aan te merken als een directe ingreep in de bestaande markt. 37,84% geeft aan de registratie bij ADR Register en/of MFN te beëindigen indien wordt geregistreerd in het wettelijke register als beëdigd mediator.
 • Mediators bij ADR Register en/of MFN zijn weliswaar sceptisch over de wet - zie hierboven - echter lijken toch te kiezen voor een extra 'pet' aan de kapstok. 60,17% geeft aan zich aanvullend als beëdigd mediator te zullen registreren terwijl 32,20% aangeeft zich juist niet aanvullend te registreren als beëdigd mediator.
 • De respondenten vertegenwoordigen breed de gehele markt. 78,74% heeft een geldige registratie bij ADR Register. 38,58% heeft een geldige registratie bij MFN. Voormalige ADR Register en MFN mediators zijn ook vertegenwoordigd, namelijk 5.51% ADR Register en 13,39% MFN. Beroepsorganisatie Nmv scoort 30,71%.
Voorlopige conclusie & reactie ADR Register
 1. Met 381 respondenten en een brede vertegenwoordiging binnen ADR Register, MFN en Nmv is de uitkomst representatief voor de beroepsgroep.
 2. ADR Register begrijpt en respecteert het streven van het ministerie van justitie - de overheid - om te komen tot een competentieprofiel voor een nieuwe mediatorsscope die wordt gekoppeld aan bepaalde opdrachten, taken, bevoegdheden en rechten. Dit past in een moderne en toekomstgerichte benadering waarin sectoren aanvullende specifieke eisen stellen aan zowel mediators als de door hen binnen de specifieke sector uitgevoerde processen. Het is ook niet nieuw; uiteenlopende sectoren doen dit de facto in de praktijk al.
 3. De ontwerpwet richt zich op hoofdlijnen op twee zaken, namelijk (1) het instellen, beheren en onderhouden van een nieuw en separaat wettelijke register van beëdigde mediators, naast de bestaande private registers, en (2) het in de wet vastleggen van bevoegdheden, rechten, taken en procedures t.b.v. de beëdigde mediators en specifieke mediation opdrachten en processen. ADR Register heeft een primair belang bij het onder (1) genoemde, zie ook onder punt 4 hieronder.
 4. ADR Register ziet zich zelf als een uitvoeringsorganisatie die zich uitsluitend bezig houdt met de toetsing, examinering, registratie en certificering van practitioners tegen door de waarborgcommissie (ICC Council) of een andere opdrachtgevende instantie vastgestelde criteria. Het ministerie van justitie - de overheid - is een 'andere opdrachtgevende organisatie'.
 5. ADR Register concludeert dat de behoefte aan een apart wettelijk register beperkt is, dat de mediators niet bereid zijn om hiervoor te betalen, dat de mediators niet bereid of in staat zijn te voldoen aan sterk verzwaarde (onderhouds) eisen en dat mediators commercieel geen toegevoegde waarde ('meer werk') verwachten.
 6. Ook concludeert ADR Register dat indien de wet wordt ingevoerd de mediators graag zien dat de uitvoeringsorganisatie bij de bestaande partijen ADR Register en MFN komt te liggen die daarvoor een samenwerking dienen aan te gaan.
 7. ADR Register voelt zich herbevestigd in haar opvatting dat de wet een prima initiatief is echter dan zonder de instelling van een nieuw register voor beëdigde mediators. De bestaande partijen ADR Register en MFN zijn beiden prima in staat om op basis van het door de overheid te definiëren profiel te toetsen en deze mediators zichtbaar te maken in de eigen registers. Op deze manier blijven bestaande structuren in tact en wordt kapitaalvernietiging uitgesloten.
 8. ADR Register is bereid, op basis van het signaal van deze uitkomsten, te onderzoeken of ADR Register en MFN, in plaats van ieder voor zich, een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie kunnen vormen t.b.v. de wet. ADR Register zal hierover MFN benaderen.
 9. ADR Register is van mening dat de moderne overheid zich verre van de markt dient te houden. De moderne overheid stuurt op afstand, geeft richtlijnen en criteria, laat de uitvoering over aan de markt en houdt meta toezicht.
 10. ADR Register zal uiterlijk per 30 september 2016 haar advies aan de minister van justitie aanbieden. Het advies wordt integraal gepubliceerd op www.adr-register.com.
OVERZICHT VAN DE RESULTATEN PER VRAAG
Vraag 1:
Welke waardering kent u toe aan het meest recente wetsvoorstel?

Slecht: 16,67%
Matig: 44,17%
Voldoende: 26,67%
Ruim voldoende: 10,00%
Goed: 2,50%
Vraag 2:
In Nederland is in 2002 de beëdiging & titelbescherming geschrapt uit het wetboek van koophandel. Dit past in de internationale trend en is in lijn met EU regelgeving die overheden stimuleert op competenties gerichte kaders te stellen (meta toezicht) en de uitvoering daarvan aan de vrije markt over te laten. De ontwerp mediationwet regelt ondermeer dat de overheid kaders stelt, zelf een eigen register instelt / voert en niet geregistreerden uitsluit.

Standpunt: het is geen overheidstaak om zelf een register te voeren. Het volstaat indien kaders worden gesteld en bestaande marktpartijen deze kaders uitvoeren waarbij de overheid meta toezicht houdt.

Met dit standpunt ben ik het:

Eens: 75,40%
Oneens: 16,67%
Anders: 7,94%
Vraag 3:
Stel: de mediationwet wordt ingevoerd en er komt een register voor beëdigde mediators.In de mediationwet is niet geregeld welke partij het dagelijkse en operationele beheer van het register voor beëdigde mediators zal uitvoeren. De wet laat hiervoor alle opties open.

We vragen u de volgende mogelijkheden te rangschikken in volgorde van wenselijkheid:
Mogelijkheid 1:
1 van de bestaande private registers, zoals MFN of ADR Register, voert het register voor beëdigde mediators, naast het eigen register
Mogelijkheid 2:
De bestaande private registers gaan een samenwerking aan en voeren gezamenlijk het register voor beëdigde mediators, naast de eigen registers
Mogelijkheid 3:
De overheid voert het register voor beëdigde mediators zelf
Mogelijkheid 4:
Er komt een openbare aanbesteding zodat bestaande en nieuwe partijen een kans krijgen op het voeren van het register voor beëdigde mediators

Mogelijkheid 1
1 van de bestaande private registers, zoals MFN of ADR Register, voert het register voor beëdigde mediators, naast het eigen register

1e voorkeur: 27,83%
2e voorkeur: 40,87%
3e voorkeur: 18,26%
4e voorkeur: 13,04%
Mogelijkheid 2
De bestaande private registers gaan een samenwerking aan en voeren gezamenlijk het register voor beëdigde mediators, naast de eigen registers

1e voorkeur: 50,42%
2e voorkeur: 38,66%
3e voorkeur: 6,72%
4e voorkeur: 4,20%

Mogelijkheid 3
De overheid voert het register voor beëdigde mediators zelf

1e voorkeur: 16,81%
2e voorkeur: 6,19%
3e voorkeur: 32,74%
4e voorkeur: 44,26%
Mogelijkheid 4
Er komt een openbare aanbesteding zodat bestaande en nieuwe partijen een kans krijgen op het voeren van het register voor beëdigde mediators

1e voorkeur: 8,11%
2e voorkeur: 13,51%
3e voorkeur: 39,64%
4e voorkeur: 38,74%
Vraag 4:
De opname in het register voor beëdigde mediators brengt kosten met zich mee.
Naar verwachting zowel 1-malige als jaarlijkse of periodieke kosten.
Ik ben bereid als 1-malige kosten te voldoen:

Ik ben niet bereid 1-malige kosten te voldoen: 10,24%
1-malige kosten tot 100 euro: 45,67%
1-malige kosten tussen 100 en 200 euro: 26,77%
1-malige kosten tussen 200 en 300 euro: 5,51%
1-malige kosten tussen 300 en 400 euro: 3,15%
1-malige kosten tussen 400 en 500 euro: 0,79%
1-malige kosten meer dan 500 euro: 1,57%
Anders: 6,30%
Vraag 5:
De opname in het register voor beëdigde mediators brengt kosten met zich mee.
Naar verwachting zowel 1-malige als jaarlijkse of periodieke kosten.
Ik ben bereid als jaarlijkse of periodieke kosten te voldoen:

Ik ben niet bereid jaarlijkse kosten te voldoen: 14,40%
Jaarlijkse kosten tot 100 euro: 46,40%
Jaarlijkse kosten tussen 100 en 200 euro: 24,80%
Jaarlijkse kosten tussen 200 en 300 euro: 3,20%
Jaarlijkse kosten tussen 300 en 400 euro: 1,60%
Jaarlijkse kosten tussen 400 en 500 euro: 0,80%
Jaarlijkse kosten meer dan 500 euro: 1,60%
Anders: 7,20%
Vraag 6:
De opname in het register voor beëdigde mediators betekent ook voldoen aan de onderhoudseisen voor dit register. Hoewel de onderhoudseisen nog niet bekend zijn en niet in de wet maar via de algemene maatregel van bestuur worden geregeld, is de verwachting dat de eisen hoger zullen zijn dan bij de bestaande partijen ADR Register en MFN. In de discussies gaat de aandacht vooral uit naar de verplichting 'uitgevoerde mediations'.

Welke hoeveelheid uitgevoerde mediations per jaar is naar uw opvatting haalbaar en terecht als onderhoudseis?

Minder dan 10 mediations per jaar: 43,31%
Tussen de 10 en 20 mediations per jaar: 39,37%
Tussen de 20 en 30 mediations per jaar: 6,30%
Tussen de 30 en 40 mediations per jaar: 0,79%
Tussen de 40 en 50 mediations per jaar: 0,00%
Meer dan 50 mediations per jaar: 0,79%
Anders: 9,45%
Vraag 7:
De minister geeft aan dat deze wet mediation in Nederland zal stimuleren en dat het gebruik hierdoor zal toenemen. Als afgeleid effect mogen mediators dan dus verwachten dat er 'meer werk' zal komen voor mediators. ADR Register betwijfelt de zienswijze van de minister en verwacht niet dat de wet tot meer of minder werk voor mediators zal leiden.Wat verwacht u?

De invoering van de wet leidt tot meer werk voor mediators: 14,17%
De invoering van de wet leidt tot minder werk voor mediators: 9,45%
De invoering van de wet heeft geen effect op het aanbod van opdrachten (werk) voor mediators: 62,99%
Anders: 13,39%
Vraag 8:
Geef aan hoe de overheid naar uw mening mediation in Nederland kan stimuleren.

Deze vraag is uitsluitend als open vraag (vrij tekstveld) gesteld en door 109 respondenten beantwoord.
Duiding in percentages is niet mogelijk. ADR Register neemt de reacties mee in haar advies aan de minister van justitie.
Vraag 9:
Welke adviezen geeft u ADR Register m.b.t. haar inbreng in deze consultatie?

Deze vraag is uitsluitend als open vraag (vrij tekstveld) gesteld en door 87 respondenten beantwoord.
Duiding in percentages is niet mogelijk. ADR Register neemt de reacties mee in haar advies aan de minister van justitie.
Vraag 10:
U bent: (meer dan 1 antwoord mogelijk)

Voormalig ADR geregistreerd / gecertificeerd: 5,51%
Geldig ADR geregistreerd / gecertificeerd: 78,74%
Voormalig NMI | MFN registermediator: 13,39%
Geldig MFN registermediator: 38,58%
Lid Nmv: 30,71%
Lid NIP: 3,94%
Lid Vfas: 0,79%
Andere registraties / lidmaatschappen: 10,24% (o.a. genoemd zijn: CFP, FFP, ICTO, IMI, LRGD, MFAM, MFP, NIVRE, NVEP, NVVMA, TCO, VMO)
Vraag 11:
Ik doe per jaar gemiddeld het volgende aantal mediations:

Minder dan 5 mediations per jaar: 34,92%
Tussen de 6 en 10 mediations per jaar: 22,22%
Tussen de 11 en 15 mediations per jaar: 8,73%
Tussen de 16 en 20 mediations per jaar: 3,97%
Tussen de 21 en 25 mediations per jaar: 5,56%
Tussen de 26 en 30 mediations per jaar: 4,76%
Tussen de 31 en 35 mediations per jaar: 0,79%
Tussen de 36 en 40 mediations per jaar: 3,17%
Tussen de 41 en 45 mediations per jaar: 2,38%
Tussen de 46 en 50 mediations per jaar: 1,59%
Meer dan 50 mediations per jaar: 3,17%
Anders: 8,73%
Vraag 12:
Indien ik mij registreer als beëdigd mediator in het overheidsregister zeg ik mijn huidige registratie(s) bij ADR Register en/of MFN op. Dit is:

Waar | van toepassing: 37,84%
Onwaar | niet van toepassing: 57,66%
Ik ben niet geregsitreerd bij ADR Register en/of MFN zodat ik deze keuze niet hoef te maken: 4,50%
Vraag 13:
Wat is op u van toepassing?
Ik ben al geregistreerd bij ADR Register en/of MFN en ga mij niet registreren als beëdigd mediator: 32,20%
Ik ben al geregistreerd bij ADR Register en/of MFN en ga mij wel aanvullend registreren als beëdigd mediator: 60,17%
Ik ben niet geregistreerd bij ADR Register en/of MFN en ga mij ook niet registreren als beëdigd mediator: 5,08%
Ik ben niet geregistreerd bij ADR Register en/of MFN en ga mij wel registreren als beëdigd mediator: 2,54%