Open oproep aan minister van rechtsbescherming Sander Dekker

OPEN OPROEP AAN MINISTER DEKKER EN VASTE KAMERCOMMISSIE JUSTITIE

23 januari 2019: debat in de 2e kamer over de beoogde bestelwijzigingen bij justitie en de gefinancierde rechtsbijstand. Gecertificeerde ADR practitioners geven handen & voeten aan beoogde bestelwijzigingen. ADR Register roept de minister en de 2e kamer op Alternative Dispute Resolution een definitieve plek te geven en ADR Register/ADR Platform te steunen. Dit bericht is voorafgaand aan het debat aangeboden aan de minister en de leden van de vaste 2e kamercommissie justitie.
De beoogde bestelwijzigingen zetten in op het voorkomen van geschillen en conflicten. Als dan toch een geschil of conflict ontstaat, wordt het bereiken van een uitvoerbare oplossing centraal gesteld. Alternative Dispute Resolution (ADR = Anders Dan Rechtspraak) kan hierbij een sleutelrol vervullen. Immers, ADR biedt een breed scala aan methodes en gespecialiseerde practitioners.
Conflictcoaches kunnen personen en organisaties inzicht geven in de dynamiek van geschillen en conflicten. De conflictcoach maakt de betrokkenen bekend en bewust met de ADR methodes. Conflictcoaching geeft de betrokkenen het inzicht welke methodes geschikt zijn om geschillen en conflicten te voorkomen of op te lossen en een methode te kiezen.
Arbiters, bindend adviseurs, mediators en negotiators (bemiddelaars/onderhandelaars) kunnen partijen via heldere, efficiënte en doelgerichte methodieken begeleiden naar de oplossing. Alternative Dispute Resolution kenmerkt zich door relatief korte doorlooptijden en lagere kosten dan rechtspraak. ADR richt zich naar de specifieke behoeftes en verwachtingen van partijen en kan daarmee maatwerk leveren. Levert arbitrage via deskundige arbiters de partijen een bindend vonnis, brengt mediation de partijen via zelfwerkzaamheid o.l.v. de gekwalificeerde mediator een gezamenlijk opgemaakte vaststellingsovereenkomst.
ADR Register (https://www.adr-register.com) registreert/certificeert op basis van ISO normen arbiters, conflictcoaches, mediators en negotiators. In het Nederlandstalige gebied heeft ADR Register circa 900 gekwalificeerde certificaathouders (ADR practitioners). ADR Register is in Nederland het 1e en enige register dat op basis objectieve kwaliteitsnormen m.b.t. kennis, vaardigheden, ervaring en bedrijfsvoering de gehele paraplu van ADR practitioners in 1 register vind- en zichtbaar maakt.
Prof. dr. Hans Mulder en ADR Register zijn initiatiefnemer van de stichting ADR Platform (https://www.adrplatform.com). ADR Platform is een onafhankelijke geschilleninstantie waar consumenten, bedrijven, sectoren, beroepsgroepen en overheden terecht kunnen voor advies over, coaching bij of de behandeling van klachten, geschillen en conflicten. ADR Platform is opgericht per 1 januari 2019.
ADR Platform biedt maatwerk in geschiloplossing door de instelling van specifieke ‘kamers’. Iedere kamer wordt gekoppeld aan een beroepsgroep, sector/branche, project, organisatie of overheidsorgaan. Onderscheidend is dat iedere kamer zelfstandig bevoegd wordt en haar procedures vorm geeft naar de inzichten en wensen van de gekoppelde partij. Zo’n partij krijgt dus exact de procedure die aansluit op het eigen karakter en de doelgroepen die door haar worden bediend. Dus geen standaard rechtspraak. Wel een procedure die aansluit op de cultuur, het karakter en de eigenschappen van de specifieke partij en haar opdrachtgevers/cliënten.
Alle kamers werken uitsluitend met gekwalificeerde professionals. Iedere kamer werkt tegen een eigen procedure, zodat per kamer op basis van een profiel wordt bepaald welke professionals kwalificeren. Uniek is dat iedere kamer uitsluitend wordt bemand door deskundige en gecertificeerde professionals. Deze professionals zijn dus geregistreerd bij een kwaliteitsregister of aangesloten bij een beroepsorganisatie. Hiermee ontstaat de zekerheid dat iedere klacht, geschil of conflict precies op de manier wordt behandeld die recht doet aan de aard en inhoud ervan en dat de juiste gecertificeerde professional met inhoudelijke kennis van zaken alle betrokken begeleidt naar een geschikte oplossing of een (bindende) uitspraak doet.
Luister naar het interview bij New Business Radio met Hans Mulder en Robert Tettelaar: https://soundcloud.com/newbusinessradio/sets/advies-bij-adr-register-lets-talk-business-18-januari-2019
ADR Register scheidt kaf en koren. Uitsluitend professionele ADR practitioners kunnen worden gecertificeerd. Deze professionals werken volgens getoetste methodieken en processen. Uiteraard zijn onderhoudsvereisten van kracht en is klachtrecht goed geregeld. Zo hebben opdrachtgevers (cliënten) de garantie dat goede dienstverlening beschikbaar is en dat de professionals aanspreekbaar zijn op hun handelen.
ADR Platform bewijst dat de ADR practitioners hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. De handen uit de mouwen en via zelf-initiatief tot stand brengen. Burgers, bedrijven en overheden hebben zo toegang tot een modern platform dat werk maakt van oplossingen!
ADR Register, ADR Platform en ADR practitioners geven handen en voeten aan de beoogde bestelwijzigingen. Het zijn bestaande instrumenten, ontstaan op basis van zelfregulering vanuit de sector. Zij dragen per direct bij aan het verantwoord starten en uitrollen van alle ADR aspecten en elementen zoals opgenomen in de bestelherziening. De inzet van deze instrumenten en practitioners houdt het rechtssysteem betaalbaar en draagt bij aan toegankelijkheid tot oplossingen en recht voor alle burgers, bedrijven en overheden.
Oproep

De beoogde bestelwijzigingen kunnen alleen slagen indien de minister en de Nederlandse politiek de sector ADR en de hierbinnen werkzame ADR practitioners voluit steunen. Onze oproep aan de minister en de Nederlandse politiek:

  • Informeer burgers, bedrijven en overheden over ADR methodieken. Doe dit via tekst, beeld en geluid.
  • Erken kwaliteitsregisters waar ADR practitioners zich registreren/certificeren. Doe dit door heldere criteria te stellen aan deze registers zodat zij onder overheidserkenning kunnen werken.
  • Maak een einde aan bestaande monopolie posities in de ADR sector.
  • Steun ADR Platform. Ondermeer door als overheid projecten te koppelen aan een (tijdelijke) projectkamer en geschilpreventie/oplossings-clausules.
  • Start met de beoogde bestelwijzigingen per direct een kwalitatieve publiek/private samenwerking met de bestaande ADR organisaties en practitioners.
Meer weten?

Neem contact op met ADR Register via 088 0038 777 of stuur een email naar info@adr-register.com. Contactpersoon: Robert Tettelaar