Introductie afhandelingssoftware | deelnemers software pilot gevraagd

Introductie afhandelingssoftware | deelnemers software pilot gevraagd | unieke mogelijkheid voor toepassing online technieken binnen uw ADR praktijk
In 2019 introduceren ADR Register/ADR Platform afhandelingssoftware. De software biedt de gebruikers van ADR Platform en de certificaathouders van ADR Register de mogelijkheid om online cliëntopdrachten en -dossiers af te handelen en te beheren. Ook zal de software de mogelijkheid tot 'blind bidding' bieden. De software maakt volledige online arbitrage, mediation & negotiation mogelijk, dan wel de mix van online en locatie gebonden. Uniek en belangrijk is dat gebruikers deels zelf de procedure kunnen 'stylen'; zo bestaat de mogelijkheid om eigen formulieren te ontwikkelen en toe te voegen. De introductie wordt stapsgewijs uitgevoerd. Via de pilot wordt het systeem getest. Samen met de pilot deelnemers wordt een 'wishlist' samengesteld van gewenste verbeteringen en toevoegingen, zodat permanente upgrade onderdeel is van het ontwikkel- en beheerproces.
Deelnemers pilot gezocht
We zoeken circa 10 tot 15 bij ADR Register geregistreerde certificaathouders die willen meewerken aan de pilot. Van de deelnemers verwachten we dat het gehele jaar 2019 actief wordt geparticipeerd, dat daadwerkelijk met echte cliënten via de software wordt gewerkt, dat je bereid bent informatie en ideeën met ons te delen, dat je je cliënten betrekt bij de evaluatie- en feedbackmogelijkheden. We streven ernaar de samenstelling van de pilotgroep zo divers mogelijk te maken; dus: zowel associate als full certified practitioners kunnen meedoen, alle specialismen zijn welkom, alle doelgroepen zijn welkom. Uiteraard zijn aan de pilot deelname geen kosten verbonden.
Mee doen aan de pilot? Stuur ADR office ops een email (info@adr-register.com) en geef aan waarom je wilt meedoen en hoe je gaat matchen met de bovenstaande uitgangspunten. Wij stellen zelf de groep samen. Indien je niet wordt ingedeeld, informeren we je uiteraard persoonlijk.
Gefaseerde ontwikkeling en introductie
In maart 2019 wordt de pilotgroep samengesteld. Vanaf 1 april 2019 start de pilot.
Bij de start is de software geschikt om cliënten een eigen account te geven en zelfstandig te laten inloggen. Practitioner en cliënten kunnen bestanden delen en zien. Via een chat functie kunnen berichten worden uitgewisseld.
Vanaf streefmoment juni 2019 ontstaat de mogelijkheid om online een volledige intake te doen. Ook wordt de mogelijkheid geboden om een einddocument, zoals bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst, te produceren. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om te werken met een 'standaard structuur' of zelf een 'structuur' te ontwikkelen.
Vanaf streefmoment september 2019 wordt het 'blind bidding' toegevoegd.
De maanden oktober en november worden gebruikt om verbeteringen, aanpassingen en andere updates door te voeren.
We streven ernaar de 'beta' fase in november / december af te ronden zodat de software vanaf januari 2020 volledig beschikbaar en operationeel is.
Het is de bedoeling om tussentijds 'deel releaeses' alvast open te stellen en voor gebruik toegankelijk te maken.
Geen verplicht gebruik voor certificaathouders van ADR Register
Het gebruik van de software is niet verplicht voor certificaathouders van ADR Register. Niemand wordt dus verplicht om geheel of gedeeltelijk online te werken. De software zal op abonnementsbasis worden aangeboden. U betaalt dus uitsluitend voor de software indien u deze gebruikt.
Verplicht gebruik bij ADR Platform
ADR Platform is een brede geschilleninstantie die ODR (Online Dispute Resolution) als belangrijke succesfactor aanmerkt. Binnen ADR Platform is het werken met de software verplicht. Meer weten over ADR Platform? Bezoek de website https://adrplatform.com.
Faciliteren van moderne bedrijfsvoering | borging van processen
De afhandelingssoftware is bedoeld om te faciliteren en processen te borgen. Online afhandeling maakt het mogelijk om 'tijd - plaats' te scheiden. Handig voor bijvoorbeeld mensen die veel onderweg zijn en niet eenvoudig naar een afspraak kunnen komen; denk bijvoorbeeld aan mensen actief in het transport, luchtvaart, scheepvaart, zorg, onderwijs, en natuurlijke internationale geschillen. Online afhandeling maakt het mogelijk om sneller te werken en goedkoper informatie uit te wisselen. In plaats van papieren post die lang onderweg is, deel je met 1 druk op knop de bestanden die je wilt, en: geen porto kosten. Documenten kunnen snel en eenvoudig worden bekeken en beoordeeld; feedback kan met elkaar worden gedeeld of vertrouwelijk met de behandelaar. Online afhandeling laat zich perfect organiseren en structureren. Zo is deelnemers vooraf exact duidelijk hoe het proces verloopt, tegen welke kosten en binnen welk tijdpad. Processen worden zo inzichtelijk, zodat een hoge kwaliteitsstandaard wordt gegarandeerd. Online afhandeling maakt het mogelijk een evenwichtige afweging te maken v.w.b. de inzet van 'machine en menskracht' gewogen tegen het beoogde resultaat en de verwachte kosten. Geschillen met een gering financieel belang laten zich eenvoudig via 'blind bidding' afhandelen; denkbaar is dat hier geheel geen 'menskracht' meer aan te pas komt; denk hierbij bijvoorbeeld aan geschillen rondom kleine online aankopen (zeg tot ca € 1.000,-). Afhankelijk van de aard en omvang van het geschil in combinatie met de verwachtingen en mogelijkheden van de partijen (tijd? budget?) kan de juiste mix van menselijk inzet en online ondersteuning worden ingericht. We verwachten dat ADR practitioners efficiënter en doelgerichter kunnen werken m.b.v. online afhandelingssoftware en dat dit zal bijdragen aan de groei van de inzet en toepassing van ADR (arbitrage, conflictcoaching, mediation & negotiation). Online afhandelingssoftware is geen doel op zich. Klassieke afhandeling zal altijd blijven bestaan, het belang ervan is helder. Om te groeien en aan te sluiten bij de hedendaagse uitgangspunten is een extra hulpmiddel nodig. Online afhandelingssoftware is zo'n hulpmiddel.
ADR Register luistert en ontwikkelt! De software is een direct antwoord op vragen en wensen.
ADR Register is een onafhankelijk, modern en toekomstgericht kwaliteitsregister. Online afhandelingssoftware draagt bij aan kwaliteitsverbetering. Het ontwikkelen en aanbieden van deze software is dus een logische vervolgstap van ADR Register in haar streven certificaathouders maximale toegevoegde waarde te bieden. Nog belangrijker: wij luisteren naar onze certificaathouders en de markt. Beiden vragen expliciet om 'systemen' die de bedrijfsvoering ondersteunen en bijdragen aan gestructureerd en procesmatig werken. De afhandelingssoftware is dan ook een direct antwoord op de gestelde vragen en de gesignaleerde wensen.
Eigen beheer
De afhandelingssoftware wordt in eigen huis ontwikkeld. Hierdoor ontstaan geen ongewenste afhankelijkheidsrelaties, blijven kosten beheersbaar, is maximale flexibiliteit gegarandeerd en is de bescherming/vertrouwelijkheid van het systeem en bijbehorende data volledig in overeenstemming met de GDPR/AVG vereisten.
Meer weten?
Heb je behoefte aan meer informatie of is iets niet duidelijk? Neem contact op met ADR office ops en we informeren je met plezier verder.