Open brief aan NMV - Nederlandse Mediators Vereniging

OPEN BRIEF VAN ADR REGISTER AAN NMV - NEDERLANDSE MEDIATORS VERENIGING

14 APRIL 2020

( Klik hier om deze open brief te downloaden )

OPROEP: TOON LEIDERSCHAP EN KOM OP STOOM!

“ Zet koers naar een stabiel, breed, divers, pluriform en toekomstbestendig kwaliteitstelsel voor mediation, mediators, hun bedrijven/organisaties en de mediation-opdrachtgevers. “

Inleiding

“Panta Rhei .....

Onverstoorbaar stroomt het water door naar zee, het vindt ook nu de weg, als symbool van kracht, licht, en vernieuwing. Zoals het water stroomt, ontstaat juist nu nieuwe inzichten, andere routes, onverwachte oplossingen.

Juist de tijd van nu doet ertoe, de verwarring ervan is slechts de doorgang naar het nieuwe ‘normaal’.

Het is tijd om te stromen, en aan te komen bij het doel. Het kan, het mag, juist nu.

Aankomen bij een stabiel, breed, divers, pluriform en toekomstbestendig kwaliteitstelsel voor mediation, mediators, hun bedrijven/organisaties en de mediation-opdrachtgevers. ”

Horizon

Waarmee?

NMV is de Nederlandse beroepsvereniging. Een inmiddels bekend gezicht, van en voor mediators, dat nu de trossen kan losgooien en opstomen naar een modern, eigentijds, doelmatig, efficiënt en kostenbewust kwaliteitstelsel voor mediators.

Wie?

NMV biedt plaats aan uitlopende type mediators. Aan boord bij NMV zijn welkom:

 • mensen die mediator willen worden, zijn of zijn geweest
 • mensen die zonder mediator te willen zijn mediation vaardigheden actief binnen hun beroep of bedrijf/organisatie toepassen, bijvoorbeeld t.b.v. conflict preventie en - bewustwording

1 wie bestaat niet!

Zoals rivieren stromend naar zee continenten en landen verbinden, is de NMV divers en pluriform, en verbindt beiden:

Ruimte is aanwezig:

 • voor mediators die kiezen voor certificering en
 • voor hen die mediation vaardigheden toepassen zonder certificering, zoals bijvoorbeeld buurtbemiddelaars

“Toegangsbewijzen (tickets) kunnen bij verschillende organisaties worden verkregen”.

 • Mediators kunnen certificeren via verschillende certificeringsinstanties.
 • In Nederland zijn ADR Register, International Mediation Institute (IMI) en Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) certificerende instanties die ertoe doen en hun bestaansrecht hebben bewezen, en die tickets (certificering) toekennen.
 • De tickets zijn geldig voor de binnenlandse reis, en ook voor de internationale reis.
 • Ticketvereisten sluiten aan op Europese ontwikkelingen en regelgeving, zijn gebaseerd op de IMI criteria voor mediators en worden door de NMV voorzien van enkele specifiek voor Nederland geldende vereisten.

“Mensen zijn er in uiteenlopende rassen, kleuren, grootte ....”.

  Zo bestaan mediators in uiteenlopende verschijningsvormen. Hierin ligt het succes. Geen eenheidsworst. Wel maatwerk voor alle typen opdrachtgevers met dito uiteenlopende verwachtingen, gekoppeld aan specifieke type mediators en dito mediation processen.

  Dus:

  • Gewoon mediator
  • Of: advocaat-mediator, psycholoog-mediator.
  • En: ondernemer-mediator, intern-mediator.
  • Ook: algemeen mediator of gespecialiseerd mediator.
  • En: faciliterend, evaluatief, narrative, transformatief
  • Plus: lokaal, regionaal, nationaal, internationaal

  Het woord mediator, als zichtbare top van de ijsberg, als container-begrip, herbergt een rijke diversiteit en pluriformiteit, en verbindt dit alles tot eenheid. NMV is de veilige thuishaven voor al deze uiteenlopende professionals.

  Doel

  Schepen varen zelfstandig, zelden alleen. Flottielje varen levert op!

  We varen om aan te komen op de bestemming. Een belangrijk doel van de NMV is het tot stand brengen van en deelnemen aan een toekomstbestendig, stabiel kwaliteitsysteem. Dat gaat niet alleen. Hiervoor zijn vier schragende en samenwerkende groepen nodig.

  Het kerndoel van het kwaliteitsstelesel is:

  • het toegankelijk maken van kwalitatief hoogwaardige diensten/processen, uitgevoerd door individuele professionals en hun bedrijven/organisaties, aan te bieden aan hen die een conflict hebben, of dat proberen te voorkomen.

  Gebaseerd op de internationaal gangbare uitgangspunten t.a.v. een privaat kwaliteitstelsel en de ISO normering zijn vier schragende partijen nodig voor succes:

  • Beroepsbeoefenaren (mediators, via NMV)
  • Opdrachtgevers (mediation-opdrachtgevers, zoals consumenten-, branche- sectorale organisaties en overheden)
  • Opleiders (VOIM - vereniging opleiders in mediation)
  • Certificerende instanties (zoals ADR Register, Stichting Kwaliteit Mediators – SKM, International Mediation Institute – IMI)

  Mediators zijn dienstverleners. Mediators zijn dienstbaar aan de opdrachtgevers. De opdrachtgever staat centraal, niet de mediator. Opdrachtgevers zijn dan ook onderdeel van het kwaliteitssysteem. NMV vertegenwoordigt de mediators binnen het kwaliteitsstelsel.

   Net als dat niet 1 type mediator bestaat, bestaat 1 type opdrachtgever ook niet. NMV draagt bij aan de identificatie van alle denkbare types opdrachtgever en gaat samen met de andere schragende/samenwerkende groepen binnen het kwaliteitstelsel na HOE een type opdrachtgever het best kan worden bediend en welk type mediator/welk mediation proces hierop het best aansluit.

    Opleiders en certificerende instanties zijn ook onderdeel van het kwaliteitstelsel.

    Opleiders borgen dat professionals over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikken.

    Certificerende instanties stellen vast of door de professionals en hun bedrijven/organisaties wordt voldaan aan de vereisten m.b.t. competenties, processen en procedures.

     Waarom?

     Het Nederlandse kwaliteitsysteem voor mediators:

     • wordt nu gedomineerd door MFN/Justitie
     • voldoet niet aan de gangbare uitgangspunten voor kwaliteitsystemen binnen de private sector
     • is niet ingericht tegen de internationaal toegepaste en wereldwijd geaccepteerde ISO normering.

     Het dalend aantal geregistreerde MFN mediators en de uittreding van NMV uit MFN als federatiepartner zijn belanghebbende indicaties voor het afnemende draagvlak en de bestuurlijk ingeslagen doodlopende weg. Doelstellingen worden niet gehaald, de toegevoegde waarde is onvoldoende, ieder perspectief op herstel of verbetering ontbreekt.

     Cruciale bezwaren tegen /beperkingen van het MFN/Justitie systeem zijn ondermeer:

     • Opdrachtgevers zijn geen partner, geen onderdeel en hebben geen mogelijkheid tot inbreng & participatie, waardoor acceptatie en de bereidheid tot opdrachtverstrekking in het geding zijn. Opdrachtgevers ervaren uitsluitsel, krijgen geen gehoor en voelen zich niet gezien.
     • Opleiders zijn uitsluitend melkkoe en verdienmodel, geen partner. Opleiders worden gedwongen tot onevenredige afdrachten, waar niet of nauwelijks iets tegenover staat, en waardoor cursisten worden geconfronteerd met hoge doorbelastingen. Rigide instructies slaan initiatief en enthousiasme dood. E.e.a. minimaliseert innovatie en doorontwikkeling van onderwijs- en examen mogelijkheden, zodat het ‘vak’ stil staat en niet meer aansluit op de markt van nu.
     • Mediators kunnen niet kiezen v.w.b. examen- en certificerende instanties. De gedwongen winkelnering (het monopolie/het kartel) minimaliseert innovatie en doorontwikkeling van audit- en certificeringsmogelijkheden. Het systeem voldoet op geen manier aan de Europese en Nederlandse uitgangspunten m.b.t. mededinging en vrije markt. Een totaal gebrek aan bestuurlijke transparantie laat mediators creeërt een mist waardoor mediators geen enkel zicht hebben op HOE de organisatie functioneert, WAAROM wordt gehandeld zoals wordt gehandeld en HOE zij als mediators invloed kunnen hebben op hun eigen belangen en doelen als mediator.
     • De positie van Justitie binnen het systeem is onjuist. Justitie is door MFN aangemerkt als DE opdrachtgevende partner. Een gemiste kans. Immers, ieder ministerie is een potentiële opdrachtgevende partner en behoort alszodanig te worden benaderd. Justitie zelf heeft zich tot de grote roerganger benoemd, houdt ongemotiveerd groepen mediators en certificerende instanties buiten de deur en probeert al jaren tevergeefs mediation via een wet in een door Justitie bedacht keurslijf te gieten. Dat dit nog niet is gelukt, is vooral te danken aan het feit dat de grote roerganger de zelf opgeroepen weerstand niet kan wegnemen. Een wet kan belangrijke bijdragen leveren aan de doorontwikkeling van mediation. Hiervoor is nodig dat de wet aansluit op hoe mediation in de markt staat en zich ontwikkelt. De wet is een middel, geen doel op zich.

     De noodzakelijke aanpassing:

     • Justitie aanmerken als EEN partner, niet DE partner. Het kwaliteitstelsel dient met alle ministeries en overheden een gezonde relatie te onderhouden.
     • Een wet die mediation ondersteunt in de volle breedte en recht tot aan de noodzaak van diversiteit en differentiatie. Een wet die ruimte biedt aan en respect toont voor de niet-juridische georiënteerde mediators en mediatorsprocessen. Een wet die geen verdeel en heers oplevert, die geen 1e en 2e rangs mediators creeërt, een wet die aansluit op en gebruik maakt van hetgeen de markt via zelfregulering al tot stand heeft gebracht.

     Oproep aan NMV

     NMV is een zelfstandige vereniging, opererend via haar ledenmandaat, en wordt niet ingetoomd door een koppeling met andere organisaties die haar handelen, mogelijkheden en vrijheid beperkt.

     Mediation is een instrument dat de samenleving juist in dit Covid19-tijdperk veel te bieden heeft. Mediators zijn het gezicht en de uitvoerende kracht achter mediation.

     Juist nu is het tijd om respectvol kijkend naar het verleden, de nieuwe realiteit, het nieuwe normaal te ontwerpen en operationeel te maken.

     Onze oproep:

     1. NMV laat zien dat de vereniging open staat en belangrijk is voor alle mediators en personen die mediation vaardigheden binnen hun professie inzetten, ongeacht waar opgeleid, ongeacht door wie gecertificeerd. Laat zien dat NMV in verbinding staat met alle certificeringsinstanties die ertoe doen. Maak zichtbaar dat ADR Register, IMI en SKM in Nederland op dit moment de certificerende instellingen zijn die ertoe doen en waarmee NMV in verbinding is.

     2. NMV ga met ADR Register, IMI en SKM in gesprek over criteria voor toezicht op de certificerende instanties en over specifieke Nederlandse criteria voor competenties en processen in aanvulling op of afwijking van internationale criteria.

     3. NMV ga in aansluiting op oproep 2 samen deze partijen na hoe opdrachtgevers en opleiders als nu nog ontbrekende schragende partijen aan het nieuwe en verbeterde kwaliteitstelsel worden toegevoegd.

     4. NMV ga in aansluiting op oproep 2 en 3 gezamenlijk, dus als vier schragende partijen (mediators, opdrachtgevers, opleiders, certificerende instanties), na:

      - hoe het nieuwe en verbeterde kwaliteitstelsel vanuit een gezamenlijk eigendom wordt beheerd en doorontwikkeld en

      - hoe als resultaat 1-collectief-register voor mediators wordt gerealiseerd en

      - hoe de toelating tot de gefinancierde rechtsbijstand en de doorverwijs voorziening rechtspraak, zoals nu geregeld in de Inschrijfvoorwaarden voor mediators gevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand, wordt gekoppeld aan het nieuwe gezamenlijke kwaliteitstelsel, en tegelijk wordt ontkoppeld van de huidige MFN ‘erkenning’.

      5. NMV presenteer samen met alle schragende partijen (mediators, opdrachtgevers, opleiders, certificerende instanties) het kwaliteitstelsel aan de Minister van Justitie en de politiek, en dwing af dat het stelsel integraal onderdeel wordt van eventuele Nederlandse wetgeving t.b.v. mediation.

       6. NMV ondersteun ADR Register in de verdere uitbouw en doorontwikkeling van het mentoraat als begeleidings- en exameninstrument voor mediators-in-opleiding.

        7. NMV onderzoek samen met ADR Register hoe de door ons ontwikkelde certificering voor ‘legal entities’ (bedrijven, organisaties, verenigingen, samenwerkende groepen, franchise gevers) bijdraagt aan verbreding, diversiteit en pluriformiteit en kan worden toegepast binnen de NMV geledingen. Ga binnen de NMV na in hoeverre collectieve certificering van NMV afdelingen, onder verenigingen, groepen etc. kan leiden tot meer kwaliteit, tegen lagere kosten en een meer efficiënt audit/toetsingsproces.

         8. Ga als NMV bestuur op afstand staan van het operationele proces en stel met ADR Register, IMI en SKM een gezamenlijke kleine taskforce in die voor 1 juli 2020 een plan van aanpak presenteert en voor 31 december 2020 kwartier maakt, zodat per 1 januari 2021 het nieuwe kwaliteitstelsel operationeel is.

          Onze oproep is mede gebaseerd op onze zienswijze op de hervorming van het Nederlandse mediation landschap. Deze zienswijze staat gepubliceerd op onze website, zie de link:

          https://adr-register.com/nl/over-ons/persberichten/visie-adr-register-op-inrichting-europese-adr-co%C3%B6peratie-inclusief-herinrichting-nederlandse-situatie

          Toezegging ADR Register

          ADR Register zegt toe voortvarend en enthousiast met NMV en andere organisaties te willen samenwerken om de gedane oproep vorm en inhoud te geven. Liever vandaag, dan morgen!

          “Panta Rhei ..... Onverstoorbaar stroomt het water door naar zee, het vindt ook nu de weg, als symbool van kracht, licht, en vernieuwing. Zoals het water stroomt, ontstaat juist nu nieuwe inzichten, andere routes, onverwachte oplossingen. Juist de tijd van nu doet ertoe, de verwarring ervan is slechts de doorgang naar het nieuwe ‘normaal’. Het is tijd om te stromen, en aan te komen bij het doel. Het kan, het mag, juist nu.”

          We vragen NMV om een spoedige openbare reactie op deze open brief.

          Meer weten over ADR Register? Lees ons algemene informatieblad via:

          https://adr-register.com/resources/uploads/bestanden/ADR.FO.001.NL-Informatieblad-ADR-Register-V2-GOEDGEKEURD.pdf

          Meer weten of vragen? Neem contact met ons op!

          Team ADR Register