Eindtermen vaardighedentoets mediator

EINDTERMEN VAARDIGHEDENTOETS MEDIATOR
Versie: augustus 2016
MEDIATIONPROCES
De kandidaat is in staat alle aspecten van het mediationproces op professionele wijze toe te passen en te bewaken alsmede de partijen hiermee bekend en vertrouwd te maken.
COMMUNICATIE
De kandidaat richt de eigen communicatie met de partijen en de communicatie tussen partijen zodanig in dat (1) veiligheid is geborgd, (2) respect wordt getoond, (3) ruimte ontstaat voor ‘beweging’, (4) nieuwe inzichten ontstaan, (5) drempels worden geslecht en (6) vooruitgang wordt geboekt.
ONDERHANDELEN
De kandidaat is op een professionele wijze in staat de onderhandelingen (1) met de partijen over de voorwaarden ten aanzien van de participatie in het mediationproces te voeren en af te ronden en (2) tussen de partijen te stimuleren, te begeleiden en af te ronden.
JURIDISCHE ASPECTEN
De kandidaat (1) past de juridische voorwaarden en eisen met betrekking tot het aangaan van de mediationopdracht en de uitvoering van de aangenomen mediationopdracht toe overeenkomstig met de vigerende wet- en regelgeving toe en (2) borgt, al dan niet door de inzet van gekwalificeerde derden, dat partijen bekend zijn of bekend worden met de juridische aspecten ten aanzien van zowel het mediationproces als de inhoudelijke aspecten van het geschil, conflict of hetgeen tijdens de mediation aan de orde wordt gesteld door partijen.
PERSOONLIJK OPTREDEN, (WERK)HOUDING EN ATTITUDE
De kandidaat is (1) zich bewust van de (noodzakelijke) commerciële en ondernemingsgerichte aspecten van de (eigen) mediationpraktijk, (2) een doortastende procesleider, bewaakt adequaat alle mediation gerelateerde procesmatige aspecten en geeft blijk van persoonlijk leiderschap, (3) fysiek en mentaal in staat de mediationopdracht aan te nemen en uit te voeren, (4) professioneel en deskundig, (5) in staat om te gaan met emoties en niet functioneel gedrag en optreden van partijen en derden en (6) enthousiasmerend en stimulerend voor de partijen en ten opzichte van het mediationproces.
TOETSBARE ELEMENTEN VAARDIGHEDENTOETS ADR.NL.0350 0360 0370 MEDIATOR
ALGEMEEN
 • Agenda maken en ordenen
 • Bewaken kennisonbalans, machtsongelijkheid, manipulatie, uitruilen
 • Inhoud- en gevoelsreflecties
 • Bewaken bijzondere emoties en gevoelens, zoals angst, pijn, rouw, verdriet, zorg
 • Gelijkwaardigheid tussen partijen, o.a. spreektijden
 • Probleemeigendom bij partijen laten
 • Reflectie stimuleren bij partijen
 • Samenvatten
OPENINGSFASE
 • Agenda en tijdpad
 • Commitment en vrijwilligheid
 • Geheimhouding en verschoningsrecht
 • Mandaten en geheimhoudingsverklaring adviseurs en derden
 • Mandaten / volmachten partijen
 • Mediationbekwaam (‘in staat om mediation te doen’)
 • Mediationproces
 • Neutraliteit
 • Notulen en verslagen
 • Regeling besluiten tussen partijen (algemene voorwaarden, besluitenlijst, overeenkomst)
 • Regeling mediationopdracht tussen opdrachtgever (partijen) en opdrachtnemer (mediator) d.m.v. opdrachtbrief, overeenkomst
 • Samenloop andere procedures en noodzakelijke acties hierbij en afspraken / regelingen hierover
 • Tarief & honorarium (co) mediator (en adviseurs) inclusief reiskosten, locatiekosten, kosten derden, kantoorkosten en dergelijke
 • Vertrouwelijkheid
 • Toetsing contra indicaties
EXPLOIRATIEFASE
 • Alles boven tafel?
 • Inhoud en emotie gescheiden
 • Inzet adviseurs en derden
 • Probleem en zaak gescheiden
 • Standpunten vertaald naar belangen
 • Toepassing afzonderlijke gesprekken
ONDERHANDELINGSFASE
 • Toetsing afspraken / resultaten op billijkheid, proportionaliteit, redelijkheid
 • Toetsing afspraken / resultaten op verwachtbare uitkomst anders dan mediation
 • Toetsing houdbaarheid afspraken naar toekomst toe
AFSLUITINGSFASE
 • Afwikkeling facturatie
 • Regeling afspraken tussen partijen (besluitenlijst, overeenkomst)
 • Toetsing klanttevredenheid